برگزاری «کارگروه ملی داده‌‌‌‌‌‌‌‌های باز و کاربردی کشور»

 «کارگروه ملی داده‌‌‌‌‌‌‌‌های باز و کاربردی کشور» با حضور جمعی از سازمان ها مدعو، در تاریخ 23 آبان ماه سال 1397، در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار گردید. در این کارگروه ضمن تشریح مبانی داده باز، عملکرد سامانه  و چالش های سازمان های در حال تعامل بررسی گردید.