جلسه با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

نشستی جهت تعامل با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و معرفی پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي” در ابتدای آبان ماه، با حضور کارشناسان فعال در حوزه داده از هر دو سازمان برگزار گردید. در این جلسه، ضمن تلاش جهت گسترش همکاری بین سازمانی، چالش های مدیریتی در زمینه تولید و همپوشانی اطلاعات مورد بحث قرار گرفت.