شروع همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با سازمان ملی زمین و مسکن

در راستای همکاری بین سازمانی و محقق گشتن اهداف عملیاتی پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي”، جلسه ای در مهر ماه سال 1397 در سازمان ملی زمین و مسکن و با حضور کارشناسان هر دو سازمان، برگزار گردید. ضمن بحث پیرامون موضوع داده باز و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین مروری بر سایر سامانه های موجود، بر سر اخذ داده از سازمان ملی زمین و مسکن توافق گردید.