معرفی سامانه به شرکت بازآفرینی شهری ایران

جهت معرفی سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی کشور به شرکت بازآفرینی شهری ایران، جلسه ای در تاریخ 30 مهر ماه 1397 با حضور معاون و کارشناس دفتر فناوری اطلاعات شرکت مذکور، برگزار گردید. در این جلسه پس از بیان مزایا و منافع سامانه داده باز برای همه استفاده کنندگان، نوع داده های تولید شده توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با توجه به کاربرد بالای آن ها، بررسی گردید.