تعامل با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

در مهرماه سال جاری، دومین جلسه با سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، با حضور نمایندگان فعال در حوزه داده از هر دو سازمان و کارشناسان پروژه، برگزار گردید. در این جلسه راهکارهای اخذ داده از سازمان اسناد با توجه به حجم عظیم اطلاعات و گسترش همکاری بین سازمانی بررسی گردید.