ارتقای سطح همکاری با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

پس از برگزاری اولین جلسه با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در راستای پیشبرد همکاری بین سازمانی در ارتباط با پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي”، جلسه دومی در مهرماه برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی بخش نرم افزاری و داده های سازمان فوق، راهکارهایی جهت تعامل بهتر دو سازمان جهت دریافت داده ها ارائه گردید.