جلسه با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان فناوری اطلاعات ایران

نشستی جهت تعامل با سازمان جغرافیایی و معرفی پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي" در شهریور ماه، در محل سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور کارشناسان هر دو طرف برگزار گردید. در این جلسه، ضمن تلاش جهت گسترش همکاری بین سازمانی، چالش های مدیریتی در زمینه تولید اطلاعات مورد بحث قرار گرفت.