برگزاری دوره آموزشي آشنایی با سیستم های اطلاعات مکانی

در راستای ترویج، فرهنگ سازی و ارتقای دانش نمایندگان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور در رابطه با سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی، دوره آموزشي آشنایی با مباحث سیستم های اطلاعات مکانی با حضور جمعی از كارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران در محل این سازمان برگزار گردید. در این دوره، مبانی و مفاهیم پایه سیستم هاي اطلاعات مکانی توسط تيم اجرايي پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي” ارائه گرديد و نمونه ای از قابلیت های تحلیلی و اجرایی سیستم های اطلاعات مکانی در نرم افزار مربوطه پیاده سازی شد.