برگزاری جلسه سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز آمار ایران و سازمان حفاظت محیط زیست

جلسه  معرفی سامانه و اعلام نیاز آن با مرکز آمار ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ 10 اردیبهشت 1397 برگزار گردید. در این جلسه نیازمندی ها و رویکردها بیان گردید.