حرکت از بستر کاتالوگ داده مکانی به سمت داده باز

سازمان فناوری اطلاعات ایران در تصمیم جدیدی از سامانه ملی کاتالوگ داده مکانی به سمت سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی کشور حرکت کرد.

قبلی