شروع همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با سازمان فناوری اطلاعات ایران

در راستای همکاری بین سازمانی و محقق گشتن اهداف عملیاتی هر دو سازمان، جلسه ای در شهریور ماه سال 1397 در سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور رئیس مرکز آمار و رصد شهری و همکارانشان و کارشناسان پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي"، برگزار گردید. ضمن بحث حول موضوع داده باز و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر سر معرفی سامانه داده باز به مخاطبان توسط بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از طریق برگزاری نشست و نشریه شهرنگار، توافق گردید.