معرفی سامانه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

برای معرفی سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی کشور به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، جلسه ای در تاریخ 20 شهریور ماه 1397 در محل سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور نماینده دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، برگزار گردید. در این جلسه مزایا و منافع سامانه داده باز برای همه استفاده کنندگان و چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت آن بیان گردید.