تعامل با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در راستای آزادسازی اطلاعات قابل انتشار

مورخ 11 شهریور سال 1397، جلسه ای با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل گردید. در این جلسه ضمن معرفی هدف و عملکرد سامانه داده باز و بررسی نوع داده های قابل انتشار توسط این سازمان، از پرتال های اطلاعات مکانی سازمان مربوطه نیز بازدید به عمل آمد.